Privacyvoorwaarden SlimmeReis

Innovactory International B.V. (hierna: Innovactory) vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Innovactory voert in opdracht van de provincie Noord- Brabant onder de vlag van SmartwayZ.nl het programma Slimme Reis uit voor de corridor A2 Eindhoven-Weert. Het programma start op 12 april 2018. De werving start op 22 augustus 2018 en duurt naar verwachting tot 14 juli 2020. Deelname aan het programma is geheel vrijwillig.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Innovactory verzamelt, verwerkt en beheert persoonsgegevens voor communicatie met deelnemers almede het meten, analyseren en belonen van deelnemers voor zijn mobiliteitsgedrag tijdens het programma Slimme Reis.

Deze persoonsgegevens verkrijgen wij onder andere:

 • Door automobilisten die zich aanmelden voor het programma (kenteken & NAW-gegevens);
 • Tijdens de looptijd van het programma door het gebruik van de App TimesUpp (Android en iOS) i.c.m. de gps-functie, beweging sensoren en het kompas op de smartphone (gps en bewegings-registraties).

Hoe is de verantwoordelijk belegd m.b.t. uw persoonsgegevens?
De verwerking van de persoonsgegevens verloopt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG). Innovactory is verantwoordelijk voor deze persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat Innovactory in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Welke gegevens worden van mij verwerkt?
Wanneer u deelneemt aan het programma Slimme Reis, zullen de volgende gegevens van u worden verwerkt:

 • Naam, adres en woonplaats en kentekens zoals verkregen tijdens aanmelden voor het project;
 • Gebruikersnaam, telefoonnummer, e-mailadres en werkadres zoals door de deelnemer zelf opgegeven bij aanmelding voor het project;
 • Gps-ritregistraties via de mobiele telefoon of tablet d.m.v. de App TimesUpp, nadat de deelnemer hier toestemming voor heeft gegeven.

Voor bewaartermijnen van gegevens van deelnemers wordt verwezen naar sub “Bewaren van uw persoonsgegevens”. .

Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?
Uw persoonsgegevens (naam, adres, kenteken) worden door Innovactory en partners (te weten Buro Benk B.V., Connection Systems B.V. en MAPtraffic management B.V.) gebruikt voor het communiceren met de deelnemers en het verbeteren van het programma. Tussen Innovactory en haar partners zijn bewerkersovereenkomsten gemaakt om de bescherming van uw gegevens te waarborgen.

Uw persoonsgegevens worden niet aan andere derden dan hierboven genoemd verstrekt, tenzij u daar toestemming voor geeft of er een wettelijke verplichting is, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten.

Beveiliging van uw gegevens
De database met uw persoonsgegevens en de website A2.slimmereis.nl hebben beveiligingsvoorzieningen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, wordt misbruikt, of zonder uw toestemming wordt gewijzigd. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De database en de website worden in overeenstemming met de AVG afdoende beschermd. Hierdoor wordt geborgd dat op een juiste, zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonlijke gegevens worden gepseudonimiseerd opgeslagen en zijn zodoende niet direct naar de persoon zelf te herleiden.
Uw gegevens worden beschermd met de volgende technische en organisatorische maatregelen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • Automatisch loggen van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Steekproefsgewijze controle op naleving beleid;
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • Een beveiligd intern netwerk;
 • Snelle correctie van onjuistheden in je persoonlijke gegevens;
 • Samenwerking met gerenommeerde beveiligingssystemen voor online betalingen en transacties; je kunt dit o.a. zien door het slotje onderin je internet browser.

Innovactory heeft binnen haar organisatie een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen, die toeziet op de beveiliging van uw gegevens en de naleving van het bepaalde in de AVG. De functionaris voor de gegevensbescherming is voor u bereikbaar via privacy@innovactory.com

Inzage in uw gegevens
U kunt uw persoonsgegevens, zoals die bij ons bekend zijn, schriftelijk opvragen via Innovactory, Bolderweg 2, 1332 AT Almere. Gebruik hierbij als onderwerp ‘Gegevens Slimme Reis’ en stuur een kopie van uw kentekenbewijs en identiteitskaart of paspoort mee. Op de kopie dient u de pasfoto en het BSN af te schermen. Het Klant Contact Centrum deelt u schriftelijk binnen vier weken mee of uw persoon betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. In voorkomend geval wordt u een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt verstrekt.

U kunt, in overeenstemming met de AVG, Het Klant Contact Centrum verzoeken de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doeleinde of de doeleinden van uw deelname onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Uw verzoek hiertoe kunt u schriftelijk richten aan Innovactory, Bolderweg 2, 1332 AT Almere. Gebruik hierbij als onderwerp ‘Gegevens Slimme Reis’. Stuur een kopie van uw kentekenbewijs en identiteitskaart of paspoort mee en vermeld de aan te brengen wijzigingen of uw verzoek aangaande uw persoonsgegevens. Op de kopie dient u de pasfoto en het BSN af te schermen.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens van deelnemers die aangegeven hebben mee te willen doen aan Slimme Reis, worden tot maximaal 4 weken na het einde van het programma bewaard, behoudens uw expliciete toestemming om de gegevens langer te mogen bewaren.

Het doel om de gegevens nog maximaal 4 weken te bewaren is:

 • Analyse en leer momenten programma vaststellen;
 • Verbetering diensten Innovactory;
 • Programma resultaten, evaluatie en verantwoordelijkheid richting opdrachtgever;

Gegevens, die worden gebruikt voor verkeersonderzoek worden mogelijk langer bewaard voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en dus niet te herleiden naar een persoon.

Cookies

Op onze website worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren. Hierdoor kunnen we onder meer nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. We gebruiken deze data uitsluitend geaggregeerd, en dus geanonimiseerd, zodat deze gegevens niet zijn te herleiden naar een persoon.

Tracking cookies van onszelf

Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.“

Cookie-instellingen in uw browser

U kunt zelf de cookie-instelling van uw browser aanpassen om bepaalde cookies te weigeren of juist te accepteren. Bij bijna alle browsers kan via de ‘Help’-functie van die browser de informatie worden gevonden om de cookie-instellingen aan te passen.

Vragen en meer informatie
Voor al uw vragen over het Slimme Reis programma, daaronder begrepen de aan het programma gerelateerde vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming, kunt u zich wenden tot het Klanten Contact Centrum van Slimme Reis via A2@slimmereis.nl

Een overzicht met antwoorden op veel gestelde vragen vindt u op A2.slimmereis.nl.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 20 december 2018.